Στόχος του υποέργου / Γεωγραφική περιοχή Εφαρμογής

α)   Η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως  μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής. 

β)  Η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα.

γ)  Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. 

δ)  Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση νέων  ποικιλιών. 

ε)  Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

στ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους   αυτούς. 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Υποέργου είναι όλη η ελληνική Επικράτεια

 

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά  πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα ,που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν  μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων  Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των  οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί  και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα. 

β) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου,  που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης  ένταξης. 

 

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της  εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

1.Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών. Οι  επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης που τεκμηριώνεται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος, ανά είδος δενδρώδους καλλιέργειας, προκύπτει από τη σχετική μελέτη Πανεπιστημιακού Φορέα

2.Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις  που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14 του τμήματος 1). 

α) Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριμένα: 

αα) Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας. 

ββ) Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων. 

γγ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα). 

3.Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει: 

α) Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή. 

β) Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την  παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. 

γ) Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.

δ) Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια. 

4.Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη μελέτη  από Πανεπιστημιακό Φορέα που θα δημοσιευτεί έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στο  πλαίσιο της παρούσας. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Τις ποικιλίες των υφιστάμενων πολυετών φυτειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν από τους  παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης: 

αα) Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

ββ) Τα προϊόντα τους έχουν χαμηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά μειονεκτήματα  έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. 

γγ) Είναι ευπαθείς σε ασθένειες και εχθρούς, με υψηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος. 

β) Τις ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν  ανταγωνιστικές σε κάθε έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για νέα εγκατάσταση στο  πλαίσιο αναδιάρθρωσης: 

αα) Είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

ββ) Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα  έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. 

γγ) Είναι ανθεκτικές σε ασθένειες και εχθρούς, με χαμηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος

γ) Τον προσδιορισμό του κόστους εγκατάστασης ανά στρέμμα, στο οποίο θα  συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκρίζωσης, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης νέων δενδρυλλίων και  το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής για γραμμική φύτευση (παλμέτα). 5. Η επένδυση είναι σύμφωνη με την ενωσιακή νομοθεσία και με την εθνική νομοθεσία για την  περιβαλλοντική προστασία. Όταν για μια επένδυση απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων,  σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκτίμηση έχει  εκτελεστεί και ότι η άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο πριν από την  ημερομηνία χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης. 

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες (Ενδεικτικά)

 1. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται,  αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων. 
 2. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους. 
 3. Τα μεταχειρισμένα οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμός. 
 4. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από άλλο  επενδυτικό πρόγραμμα. 
 5. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες  από τον δικαιούχο στο προσωπικό του. 
 6. Δαπάνες που αφορούν εργασίες υλοποίησης του έργου οι οποίες ξεκίνησαν προγενέστερα της  ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο παρόν Υποέργο, δεν είναι επιλέξιμες. 
 7. Το κεφάλαιο κίνησης δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. 
 8. Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για:

α) την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης και μονοετών φυτών. β) τη φύτευση μονοετών φυτών. 

γ) εργασίες αποστράγγισης. 

δ) επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα. 

 

Ύψος Ενίσχυσης:

Τα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε αίτησης ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα:

 • Για ΜΜΕ, ο κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου ανέρχεται στις 500.000,00€.
 • Για την ανωτέρω κατηγορία, ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου ανέρχεται στο 1.000.000,00€.
 • Το ποσό της ενίσχυσης δεν δύναται να ξεπερνά τις 500.000 Ευρώ ανά υποβληθείσα αίτηση, ανά ΑΦΜ, ανά ενιαία επιχείρηση (αιτούσα και συνδεδεμένες) και ανά επενδυτικό σχέδιο.

 

Ποσοστά Στήριξης:

Περιφέρειες Ένταση ενίσχυσης
ΜΜΕ
Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία 50%
Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους  (εκτός από την Κρήτη και την  Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο  75%
Αττική  40%

*Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η  μέγιστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 80 % για συλλογικές επενδύσεις, περιλαμβανομένων και  εκείνων που αφορούν τη συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών.